برنامه کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

در مرحله‌ی رشد

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب (محلول پاشی)

1

فولویکول

200 الی 300 سی سی

2

کالسی بورآمین

200 سی سی

3

پلنت فدر 8-8-8

300 سی سی

4

کومبی

100 گرم

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

فولویکول

1 لیتر

2

پلی ان

1 لیتر

 

آغاز تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

فولویکول

200 الی 300 سی سی

2

ویتامینو

100 سی سی

3

پتاسگن

200 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

فولویکول

1 لیتر

2

فسفیت بوراکس 400

1 لیتر

 

رشد میوه

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

فولویکول

200 – 300 سی سی

2

ویتامینو

100 سی سی

3

پتاسگن

200 – 300 سی سی

4

کالسی بورآمین

200 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

فولویکول

1 لیتر

2

پتاسگن

1 لیتر

 

بازگشت