برنامه کودی (جیره) مخصوص بادمجان

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

در ابتدای مرحله‌ی رشد

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ آب برای ۱۰۰۰ متر مربع کشت (محلول پاشی)
1 فولویکول 400 سی سی
2 رادیکسول 150 گرم
3 ویتامینو 250 الی 300 سی سی
4 پلی ان 100 سی سی
5 کومبی 100 گرم

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

فولویکول

1 لیتر

2

پلی ان

1 لیتر

آغاز تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

فولویکول

200 الی 300 سی سی

2

ویتامینو

100 سی سی

3

پتاسگن

200 سی سی

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

فولویکول

1 لیتر

2

فسفیت بوراکس 400

1 لیتر

رشد میوه

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

فولویکول

200 – 300 سی سی

2

ویتامینو

100 سی سی

3

پتاسگن

200 – 300 سی سی

4

کالسی بورآمین

200 سی سی

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

فولویکول

1 لیتر

2

پتاسگن

1 لیتر

بازگشت