برنامه کودی (جیره) مخصوص بادمجان

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

در ابتدای مرحله‌ی رشد

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب برای 1000 متر مربع کشت( محلول پاشی )

1

فولویکول

400 سی سی

2

رادیکسول

150 گرم

3

ویتامینو

250 الی 300 سی سی

4

پلی ان

100 سی سی

5

کومبی

100 گرم

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

فولویکول

1 لیتر

2

پلی ان

1 لیتر

آغاز تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

فولویکول

200 الی 300 سی سی

2

ویتامینو

100 سی سی

3

پتاسگن

200 سی سی

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

فولویکول

1 لیتر

2

فسفیت بوراکس 400

1 لیتر

رشد میوه

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

فولویکول

200 – 300 سی سی

2

ویتامینو

100 سی سی

3

پتاسگن

200 – 300 سی سی

4

کالسی بورآمین

200 سی سی

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

فولویکول

1 لیتر

2

پتاسگن

1 لیتر

بازگشت