برنامه کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه کوددهی برای کشت خيار گلخانه‌ای

دوره نشاء کاری نحوه استفاده نام کود مقدار
بعد از کاشت بذر محلول پاشی (100 لیتر) رادیکسول 200 گرم
بعد از جوانه زنی بذر محلول پاشی (100 لیتر) فولویکول + ویتامینو+ رادیکس 50+100+100
 
کاشت نشاء      
در هنگام نشاء زنی در خاک در یک ظرف 20 لیتری آب میزان 50 سی سی فولویکول + 50 سی سی ویتامینو
اضافه کرده و ریشة نشاء ها را قبل از انتقال به زمین به این محلول آغشته می کنیم.
 
اولین کود دهی 3-4روز بعد از کاشت نشاء  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
فولویکول 2-3لیتر   4
 
دومین کود دهی پنج روز بعد از کود دهی اول  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
فولویکول 2 لیتر   9
ویتامینو 500 سی سی 100 سی سی  
رادیکسول ----------- 100 گرم  
 
کود دهی سوم 7روز بعد از کود دهی دوم  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
رادیکسول   100 سی سی 16
ویتامینو   100 سی سی  
فولویکول 2 لیتر    
پلی ان 2 لیتر    
.8-8-8 2 لیتر    
 
کود دهی چهارم 4روز بعد از کود دهی سوم  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
.8-8-8 3 لیتر   20
فولویکول 1 لیتر    
ویتامینو   100 سی سی  
 
کود دهی پنجم شروع گلدهی 3روز بعد از کود دهی چهارم  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
پلی ان 2 لیتر   23
ویتامینو 500 سی سی 100 سی سی  
فولویکول   100 سی سی  
 
کود دهی ششم   4روز بعد از کود دهی پنجم  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
.8-8-8 2 لیتر   27
پلی ان 1 لیتر    
بیوتچ 3 لیتر    
رادیکسول   100 گرم  
ویتامینو   100 سی سی  
 
کود دهی هفتم 5روز بعد از کود دهی ششم
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
پلی ان 2 لیتر   32
فولویکول 1 لیتر    
ویتامینو   100 سی سی  
رادیکسول   100 گرم  
.8-15-12 2 لیتر   پایان گلدهی و آغاز باردهی
 
کود دهی هشتم آغاز باردهی 3روز بعد از هفتمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
.8-15-12 3 لیتر   35
فولویکول 1 لیتر 100 سی سی  
بیوتچ 3 لیتر    
رادیکسول 200 گرم    
ویتامینو   100 سی سی  
 
کود دهی نهم   3روز بعد از هشتمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
پلی ان 1 لیتر   38
رادیکسول   100 گرم  
ویتامینو   100 سی سی  
.8-15-12 2 لیتر    
فولویکول   100 سی سی  
 
کود دهی دهم   3روز بعد از نهمین کودهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
.8-15-12 2 لیتر   41
بیوتچ 3 لیتر    
فولویکول 1 لیتر 100 سی سی  
ویتامینو   100 سی سی  
 
کود دهی یازدهم   3روز بعد از دهمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
پتاسگن 3 لیتر   44
.8-8-8 2 لیتر    
بیوتچ 2 لیتر    
فولویکول 1 لیتر 100 سی سی  
ویتامینو   100 سی سی  
 
کوددهی دوازدهی اوج باردهی 3روز بعد از یازدهمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
پتاسگن 3 لیتر   47
.8-8-8 3 لیتر    
فولویکول 1 لیتر 100 سی سی  
بیوتچ 4 لیتر    
رادیکسول   100 گرم  
ویتامینو   100 سی سی  
 
کوددهی سیزدهم   3روز بعد از دوازدهمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
.8-15-12 3 لیتر   50
بیوتچ 3 لیتر    
فولویکول 1 لیتر 100 سی سی  
پتاسگن 3 لیتر    
رادیکسول   100 گرم  
ویتامینو   100 سی سی  
 
کوددهی چهاردهم   3روز بعد از سیزدهیمن کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
پتاسگن 3 لیتر   53
رادیکسول 200 گرم    
.8-15-12 3 لیتر    
بیوتچ 3 لیتر    
فولویکول 1 لیتر 100 سی سی  
رادیکسول   100 گرم  
ویتامینو   100 سی سی  
 
کوددهی پانزدهم   3روز بعد چهاردهمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (100 لیتر آب) روز شمار
پتاسگن 3 لیتر   56
فولویکول 1 لیتر 100 سی سی  
.8-15-12 3 لیتر    
بیوتچ 3 لیتر    
رادیکسول   100 گرم  
ویتامینو   100 سی سی  
 
این میزان کوددهی تا پایان دوره با 3 روز فاصله حفظ شود

 

بازگشت