برنامه کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه کوددهی برای کشت خيار گلخانه‌ای

دوره نشاء کاری نحوه استفاده نام کود مقدار
بعد از کاشت بذر محلول پاشی (۱۰۰ لیتر) رادیکسول ۲۰۰ گرم
بعد از جوانه زنی بذر محلول پاشی (۱۰۰ لیتر) فولویکول + ویتامینو+ رادیکس ۵۰+۱۰۰+۱۰۰
 
کاشت نشاء      
در هنگام نشاء زنی در خاک در یک ظرف ۲۰ لیتری آب میزان ۵۰ سی سی فولویکول + ۵۰ سی سی ویتامینو
اضافه کرده و ریشة نشاء ها را قبل از انتقال به زمین به این محلول آغشته می کنیم.
 
اولین کود دهی ۳-۴روز بعد از کاشت نشاء  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
فولویکول ۲-۳لیتر   ۴
 
دومین کود دهی پنج روز بعد از کود دهی اول  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
فولویکول ۲ لیتر   ۹
ویتامینو ۵۰۰ سی سی ۱۰۰ سی سی  
رادیکسول ----------- ۱۰۰ گرم  
 
کود دهی سوم ۷روز بعد از کود دهی دوم  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
رادیکسول   ۱۰۰ سی سی ۱۶
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
فولویکول ۲ لیتر    
پلی ان ۲ لیتر    
.۸-۸-۸ ۲ لیتر    
 
کود دهی چهارم ۴روز بعد از کود دهی سوم  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
.۸-۸-۸ ۳ لیتر   ۲۰
فولویکول ۱ لیتر    
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
 
کود دهی پنجم شروع گلدهی ۳روز بعد از کود دهی چهارم  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
پلی ان ۲ لیتر   ۲۳
ویتامینو ۵۰۰ سی سی ۱۰۰ سی سی  
فولویکول   ۱۰۰ سی سی  
 
کود دهی ششم   ۴روز بعد از کود دهی پنجم  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
.۸-۸-۸ ۲ لیتر   ۲۷
پلی ان ۱ لیتر    
بیوتچ ۳ لیتر    
رادیکسول   ۱۰۰ گرم  
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
 
کود دهی هفتم ۵روز بعد از کود دهی ششم
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
پلی ان ۲ لیتر   ۳۲
فولویکول ۱ لیتر    
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
رادیکسول   ۱۰۰ گرم  
.۸-۱۵-۱۲ ۲ لیتر   پایان گلدهی و آغاز باردهی
 
کود دهی هشتم آغاز باردهی ۳روز بعد از هفتمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
.۸-۱۵-۱۲ ۳ لیتر   ۳۵
فولویکول ۱ لیتر ۱۰۰ سی سی  
بیوتچ ۳ لیتر    
رادیکسول ۲۰۰ گرم    
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
 
کود دهی نهم   ۳روز بعد از هشتمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
پلی ان ۱ لیتر   ۳۸
رادیکسول   ۱۰۰ گرم  
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
.۸-۱۵-۱۲ ۲ لیتر    
فولویکول   ۱۰۰ سی سی  
 
کود دهی دهم   ۳روز بعد از نهمین کودهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
.۸-۱۵-۱۲ ۲ لیتر   ۴۱
بیوتچ ۳ لیتر    
فولویکول ۱ لیتر ۱۰۰ سی سی  
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
 
کود دهی یازدهم   ۳روز بعد از دهمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
پتاسگن ۳ لیتر   ۴۴
.۸-۸-۸ ۲ لیتر    
بیوتچ ۲ لیتر    
فولویکول ۱ لیتر ۱۰۰ سی سی  
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
 
کوددهی دوازدهی اوج باردهی ۳روز بعد از یازدهمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
پتاسگن ۳ لیتر   ۴۷
.۸-۸-۸ ۳ لیتر    
فولویکول ۱ لیتر ۱۰۰ سی سی  
بیوتچ ۴ لیتر    
رادیکسول   ۱۰۰ گرم  
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
 
کوددهی سیزدهم   ۳روز بعد از دوازدهمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
.۸-۱۵-۱۲ ۳ لیتر   ۵۰
بیوتچ ۳ لیتر    
فولویکول ۱ لیتر ۱۰۰ سی سی  
پتاسگن ۳ لیتر    
رادیکسول   ۱۰۰ گرم  
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
 
کوددهی چهاردهم   ۳روز بعد از سیزدهیمن کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
پتاسگن ۳ لیتر   ۵۳
رادیکسول ۲۰۰ گرم    
.۸-۱۵-۱۲ ۳ لیتر    
بیوتچ ۳ لیتر    
فولویکول ۱ لیتر ۱۰۰ سی سی  
رادیکسول   ۱۰۰ گرم  
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
 
کوددهی پانزدهم   ۳روز بعد چهاردهمین کود دهی  
نام کود از طریق ریشه محلول پاشی (۱۰۰ لیتر آب) روز شمار
پتاسگن ۳ لیتر   ۵۶
فولویکول ۱ لیتر ۱۰۰ سی سی  
.۸-۱۵-۱۲ ۳ لیتر    
بیوتچ ۳ لیتر    
رادیکسول   ۱۰۰ گرم  
ویتامینو   ۱۰۰ سی سی  
 
این میزان کوددهی تا پایان دوره با ۳ روز فاصله حفظ شود

 

بازگشت