برنامه کودی (جیره) مخصوص هویج

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

در ابتدای مرحله‌ی رشد

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب برای ۱۰۰۰ متر مربع کشت (محلول پاشی)

1

فولویکول

400 سی سی

2

رادیکسول

150 گرم

3

ویتامینو

250 الی 300 سی سی

4

پلی ان

100 سی سی

5

کومبی

100 گرم

 

آغاز تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب برای 1000 متر مربع کشت ( محلول پاشی )

1

فولویکول

400 سی سی

2

پلنت فدر 12-15-8

300 سی سی

3

ویتامینو

150 سی سی

4

بیوهگزآیرون

200 گرم

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

فولویکول

1 لیتر

2

فسفیت بوراکس 400

1 لیتر

 

۱۰ الی ۱۵ روز قبل رسیدن محصول

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب برای 1000 متر مربع کشت( محلول پاشی )

1

پتاسگن

500 سی سی

2

کالسی بورآمین

500 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

پتاسگن

1 الی 2 لیتر

2

کالسی بورآمین

1 الی 2 لیتر

 

بازگشت