برنامه کودی (جیره) مخصوص درختان سیب

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

۱- در دوره خواب زمستانی – آغاز جوانه زنی

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

ویتامینو

300 سی سی

2

پی اف فونگالیکس

300 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

پلنت فدر 12-15-8

1 لیتر

2

بیوهیومات 30

1 لیتر

3

بیوهگزآیرون

1 کیلوگرم

 

۲- ابتدای گلدهی (۵ الی ۱۰٪)

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

رادیکسول

200 گرم

2

ویتامینو

100 سی سی

3

فولویکول

سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

پلنت فدر 12-15-8

1 لیتر

2

بیوهیومات 30

لیتر

 

۳- در زمان اواخر گلدهی (۸۰ الی ۹۰٪ گلدهی )

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

کومبی

200 گرم

2

ویتامینو

100 سی سی

3

فولویکول

250 سی سی

4

فسفیت بوراکس 400

250 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

پلنت فدر 8-8-8

2 لیتر

2

بیوهیومات 30

2 لیتر

3

بیوهگزآیرون

1 کیلوگرم

 

4- ابتدای تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

فولویکول

250 سی سی

2

ویتامینو

100 سی سی

3

کالسی برآمین

250 سی سی

4

فسفیت براکس 400

250 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

کافه ماگ

1 الی 2 لیتر

2

بیوهیومات 30

2 لیتر

3

فسفیت بوراکس 400

لیتر

 

۵- مرحله‌ی رشد میوه (بزرگ شدن میوه)

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

پتاسگن

300 سی سی

2

ویتامینو

100 سی سی

3

کالسی بورآمین

250 سی سی

4

فولویکول

250 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

پتاسگن

2 لیتر

2

کالسی برآمین

1 لیتر

 

6- هفت الی 21 روز قبل از جمع آوری محصول

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )

1

پتاسگن

300 سی سی

2

کالسی بورآمین

300 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

پتاسگن

1 الی 2 لیتر

2

بیوهیومات 30

2 لیتر

 

بازگشت