برنامه کودی مخصوص پسته متناسب با برنامه‌ی آبیاری ماهانه

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

واحد فنی و پشتیبانی شرکت وطن پلاست آذر بعد از تحقیقات میدانی برنامه‌ی آبیاری سالانه‌ی درختان پسته در مناطق پسته کاری را به شرح زیر بدست آورد.

مهر – آبان – آذر

۲ مرحله آبیاری در طول این سه ماه انجام می پذیرید.

دی – بهمن – اسفند

۳ مرحله آبیاری در طول این سه ماه انجام می پذیرد.

فروردین – اردیبهشت

معمولاً در این ۲ ماه آبیاری انجام نمی پذیرد.( اما برای مناطقی که آبیاری در آنها وجود دارد برنامه کودی تنظیم شده است.)

خرداد- تیر – مرداد – شهریور

در طول این ۴ ماه با توجه به میزان آب موجود از هر ۱۲ تا ۲۴ روز یکبار آبیاری انجام می پذیرد. با توجه به این برنامه‌ی آبیاری و متناسب با رشد و نمو درختان پسته برنامه کوددهی از طریق آب آبیاری به شرح زیر می باشد. دفعات کوددهی بصورت ماهانه تنظیم شده و با توجه به برنامه کوددهی از طریق برگ (که قبلاً در قسمت جیره های کودی سایت گنجانده شده بود) یکبار استفاده در طول ماه، کاملاً جوابگوی نیاز کودی درخت خواهد بود.

ردیف ماه نام کود مقدار به ازای هر درخت توضیحات
1 مهر فولویکول 100 سی سی بعد از برداشت محصول هر دو کود باهم استفاده شوند.
20-20-20 100 الی 150 گرم
2 آبان فولویکول 100 سی سی هر دو کود باهم استفاده شوند.
20-20-20 100 الی 150 گرم
3 آذر فولویکول 100 سی سی هر دو کود باهم استفاده شوند.
20-20-20 100 الی 150 گرم
4 دی فولویکول 100 سی سی هر دو کود باهم استفاده شوند.
20-20-20 100 الی 150 گرم
5 بهمن بیوتچ 150 سی سی هر دو کود باهم استفاده شوند.
20-20-20 100 الی 150 گرم
6 اسفند بیوتچ 150 سی سی آغاز جوانه زنی درخت پسته هر دو کود باهم استفاده شوند.
20-20-20 100 الی 150 گرم
7 فروردین و اردیبهشت 10-52-10 80 الی 100 گرم آغاز گلدهی – گلدهی هر دو کود باهم استفاده شوند.
بیوتچ 150 سی سی
8 خرداد فولویکول 100 سی سی آغاز تشکیل میوه هر دو کود باهم استفاده شوند.
20-20-20 100 گرم
9 تیر فولویکول 100 سی سی پرکردن مغز پسته هر دو کود باهم استفاده شوند.
36-12-12 100 گرم
10 مرداد فولویکول 100 سی سی پرکردن مغز پسته هر دو کود باهم استفاده شوند.
36-12-12 100 گرم
11 شهریور فولویکول 100 سی سی پرکردن مغز پسته - برداشت هر دو کود باهم استفاده شوند.
36-12-12 100 گرم

 

بازگشت