برنامه‌های کودی (جیره‌ها)

بیماری آتشک - درمان

برنامه کودی مخصوص مقابله با آتشک

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

بیماری آتشک یا بادزدگی (Blight یا Fire Blight) با عامل باکتریایی از مهم‌ترین بیماری‌های درختان میوه دانه‌دار (سیب، گلابی و به) وگیاهان خانواده گلسرخیان است.

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انگور - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انگور

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص نگور

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی مخصوص پسته متناسب با برنامه‌ی آبیاری ماهانه - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی مخصوص پسته متناسب با برنامه‌ی آبیاری ماهانه

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی مخصوص پسته متناسب با برنامه‌ی آبیاری ماهانه

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انار - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انار

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انار

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص یونجه - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص یونجه

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص یونجه

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه‌ای - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه‌ای

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه ای با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص هویج - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص هویج

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص هویج با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...